Leveringsvoorwaarden

StrandlakenWeb.nl gevestigd en kantoorhoudende te 2622 CG Delft, aan de Rabatstraat 4;
hierna te noemen: StrandlakenWeb.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
StrandlakenWeb.nl;
'De consument': Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen StrandlakenWeb.nl en een consument waarop StrandlakenWeb.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met StrandlakenWeb.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Alle door StrandlakenWeb.nl uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
2. StrandlakenWeb.nl kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. StrandlakenWeb.nl is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. Let op: De prijzen in de webshop worden vermeld inclusief B.T.W.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek van StrandlakenWeb.nl te Delft.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Bezorging van aankopen geschiedt tegen het geldend tarief.
5. De door StrandlakenWeb.nl geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering en/of kleur hebben van maximaal plus of min twee procent van de vermelde informatie in de webshop. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven de consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 5. Levertijd
1. De door StrandlakenWeb.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument StrandlakenWeb.nl schriftelijk in gebreke te stellen en StrandlakenWeb.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Garantie
1. StrandlakenWeb.nl garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld in de webshop, orderbevestiging, leveringsdocumenten, danwel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, danwel onderdeel van het door StrandlakenWeb.nl geleverde produkt wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen binnen de garantietermijn, is StrandlakenWeb.nl verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld en de geleverde zaken goed verpakt en voldoende gefrankeerd heeft teruggezonden, de zaken te herstellen, danwel in overleg het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk te retourneren, danwel in overleg een andere keuze uit de webshop te maken met een eventuele bij- of terugbetaling. StrandlakenWeb.nl rekent in een dergelijk geval de dan geldende verzendkosten. Het staat StrandlakenWeb.nl vrij om in een dergelijk geval de dan geldende handling- en administratiekosten in rekening te brengen.
3. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- StrandlakenWeb.nl tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- De consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
4. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling of onjuist gebruik van een gegarandeerde zaak.
5. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de (digitale)factuur van StrandlakenWeb.nl heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door StrandlakenWeb.nl geleverde zaken blijven het eigendom van StrandlakenWeb.nl totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met StrandlakenWeb.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door StrandlakenWeb.nl geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan StrandlakenWeb.nl danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin StrandlakenWeb.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van StrandlakenWeb.nl zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht StrandlakenWeb.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze schriftelijk binnen 3 dagen na levering aan StrandlakenWeb.nl te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 dag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden (aanspraak makende op de standaard garantietermijn) na levering schriftelijk te melden aan StrandlakenWeb.nl

Artikel 9. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden volgens de beschikbare methoden aangeboden in de webshop.
2. Indien StrandlakenWeb.nl zulks nodig acht kan StrandlakenWeb.nl van de klant een aanbetaling verlangen ter hoogte van 50% van het totaal verschuldigde bedrag van de bestelling zoals vermeld in een offerte.
3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van StrandlakenWeb.nl en de verplichtingen van de consument onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
- over de eerste € 2750,- 15%
- over het meerdere tot € 5500,- 10%
- over het meerdere tot € 14.000,- 8%
- over het meerdere tot € 55.000,- 5%
- over het meerdere 3%
2. Indien StrandlakenWeb.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van StrandlakenWeb.nl is beperkt tot het leveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop StrandlakenWeb.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StrandlakenWeb.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij StrandlakenWeb.nl daaronder begrepen.
2. StrandlakenWeb.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat StrandlakenWeb.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van StrandlakenWeb.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door StrandlakenWeb.nl niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien StrandlakenWeb.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van StrandlakenWeb.nl is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft StrandlakenWeb.nl bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen StrandlakenWeb.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn opvraagbaar ter inzage bij StrandlakenWeb.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde of gepubliceerde versie in de webshop c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Zie ook: onze disclaimer en privacy statement